Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie realizują przedsięwzięcie „Zaplanuj swoją przyszłość-wstąp w Nasze szeregi”. Jest to kampania informacyjna mającą na celu zachęcanie potencjalnych kandydatów do podjęcia pracy w Policji i skierowana jest głównie do klas maturalnych.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie od wielu lat wdrażanych jest wiele autorskich programów i przedsięwzięć informacyjno-profilaktycznych, a jednym z nich jest przedsięwzięcie „Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp w Nasze szeregi”.

Jest to kampania informacyjna, która rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia roku szkolnego. Ma ona na celu zachęcanie potencjalnych kandydatów z terenu miasta i powiatu koszalińskiego do podjęcia pracy w Policji oraz zapoznanie ich ze specyfiką pracy policjanta.

Dzięki realizowanym cyklicznie spotkaniom zainteresowane osoby będą miały  możliwość porównania swoich umiejętności z kryteriami wymaganymi podczas procedury rekrutacyjnej. Policjanci będą omawiali poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, począwszy od złożenia wniosku o przyjęcie do Policji, przejścia przez kolejne etapy rekrutacji, a kończąc na przedstawieniu poszczególnych szczebli kariery, możliwości awansu oraz poziomu zarobków mundurowych.

Adresatem przedsięwzięcia jest młodzież uczęszczająca do szkół średnich, zwłaszcza klas maturalnych, która w najbliższym czasie będzie decydowała o swojej dalszej edukacji bądź podjęciu pracy zawodowej, ale przede wszystkim jest to kampania skierowana do osób, dla których bezpieczeństwo i porządek prawny oraz ochrona obywateli stanowią wartości, które są szczególnie ważne dla całego społeczeństwa.

            Informujemy, że wszystkie zainteresowane osoby, które chcą wstąpić w szeregi Policji mogą osobiście złożyć wymagane dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11.

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby – oryginały kandydat przedkłada do wglądu,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie          i kwalifikacje zawodowe - oryginały kandydat przedkłada do wglądu,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,
 • inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

 

Służba w Policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny system szkoleń,
 • precyzyjny system wynagrodzenia,
 • rozbudowany system socjalny,
 • po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.