Celem głównym kursu jest doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (m.in. dążenie do utrwalenia nabytych umiejętności praktycznych, wyrobienia prawidłowych odruchów i nawyków), przez co uczestnicy utrzymują gotowość do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi ZRM.

 

W kursie wzięli udział m.in. funkcjonariusze i pracownik cywilny z Komendy Głównej SG, Nadwiślańskiego oraz Nadbużańskiego Oddziału SG.

Kurs adresowany jest do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, którzy ukończyli kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskali tytuł Ratownika, a od zdanego egzaminu kończącego kurs lub egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika upłynął co najmniej rok. Dodatkowo w kursie mogą brać udział osoby, które będą przystępować do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu Ratownika.

Podczas trzydniowego pobytu w COSSG w Koszalinie słuchacze doskonalili umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ważną częścią kursu była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonali szereg ćwiczeń, polegających na udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.