Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Uchwała Nr XL/281/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie poprzez zmianę siedziby

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn. zm.) i art. 89 ust. 1,3,8 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 czerwca 2022 r. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie poprzez zmianę jej siedziby z ul. Racławickiej 13 w Koszalinie na ul. Władysława Andersa 32 w Koszalinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.