Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zorganizował debatę "Miejsce dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w kontekście praw człowieka oraz podejścia instytucjonalnego", która miała miejsce w auli KMP Koszalin. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Koszalina i powiatu. Prelekcje wygłosili reprezentanci instytucji zajmujących się wsparciem i problemami najmłodszych.

Celem debaty było zwrócenie uwagi społecznej na najmłodszych jako ofiar przestępstw. Objęci są oni Europejską konwencją o ochronie praw i podstawowych wolności przyjętej w 1950 roku. Gwarantuje ona wszystkim obywatelom, bez względu na wiek, respektowanie praw człowieka. Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem tej konwencji. Na terenie naszego kraju działają liczne instytucje, których celem jest szeroko rozumiane wsparcie najmłodszych jako ofiar przestępstw, przemocy domowej oraz dbających o to, by środowisko ich dorastania dawało możliwość prawidłowego rozwoju w godnych warunkach. Debata ukierunkowana była na analizę sytuacji w kontekście bieżących działań realizowanych przez instytucje ukierunkowane swoim działaniem na najmłodszych oraz dyskusję nad bierzącymi problemami związanymi z tym zagadnieniem.

Debatę rozpoczął I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie, podinsp. Marcin Pilarczyk, który poruszył problematykę łamania praw najmłodszych jako ofiar przestępstw. Swoje wystąpienia w trakcie debaty wygłosili st. insp. Działu Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Radosław Płoszaj, główny specjalista w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie Grzegorz Hamera, kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie Dominika Tłuszczak, przedstawiciel Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koszalinie Karolina Gargas oraz przedstawiciel Aresztu Śledczego w Koszalinie Justyna Przygudzka – Krzemień. W swoich wystąpieniach poruszali zagadnienia najmłodszych jako pokrzywdzonych przestępstwem z perspektywy swojej pracy zawodowej oraz kompetencji przynależnych placówkom, które reprezentują.

W trakcie debaty, zaproszeni goście nie tylko mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności niezbędne podczas pracy z dziećmi i młodzieżą, które są ofiarami przestępstw, ale także wypracowane zostały algorytmy postępowania. Debata została pozytywnie przyjęta przez zaproszonych gości, którzy świadomi aktualności i wagi poruszanych na niej zagadnień mogli udoskonalić i poszerzyć swój warsztat pracy z młodzieżą i dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem.