Kurs ten realizowany był na poziomie B1 w trybie zjazdowym (łącznie 8 tygodni – 240 godzin dydaktycznych), a jego uczestnikami byli funkcjonariusze pochodzący z Komendy Głównej SG, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG oraz Morskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.  Zajęcia prowadzili lektorzy języka angielskiego z Centralnego Ośrodka  Szkolenia SG: mjr SG Elżbieta Jurewicz, kpt. SG  Paweł Palonek  oraz st. chor. szt. SG Joanna Zylka.

Głównym celem kursu było nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego, w tym wiedzy i umiejętności (pisania, czytania, słuchania, mówienia) niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów autentycznych, co w znacznym stopniu podniosło efektywność przyswajania i utrwalania leksyki. Ponadto wprowadzane były elementy słownictwa niezbędnego do komunikowania się z cudzoziemcami w wybranych sytuacjach podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej.

Program kursu realizowany był w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwoliło rozwijać kompetencje językowe uczestników. Podczas szkolenia słuchacze wykazali się dużą kreatywnością w komunikacji, zaangażowaniem i precyzją w wykonywanych zadaniach i ćwiczeniach. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym wszystkie nabyte umiejętności językowe w formie ustnej i pisemnej.