Głównym celem kursu było zapoznanie funkcjonariuszy zajęć z zasadami działania, budowy i użytkowania przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz podjęcia interwencji, w czasie której niezbędnym jest użycie środków przymusu bezpośredniego.

Uczestnicy kursu pogłębiali znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych regulujących użycie przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w służbie wobec osób naruszających porządek prawny. Dodatkowo funkcjonariusze nabyli umiejętności technik obrony przed zróżnicowanymi formami bezprawnego zamachu na zdrowie lub życie funkcjonariusza, a także zostali przeszkoleni jak skutecznie przekazać wiedzę przyszłym użytkownikom przedmiotu przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.Kurs został poprowadzony przez instruktorów Zespołu Wychowania Fizycznego  mjr. SG Mariusza ZWOLANA i mł. chor. SG Jakuba WRONIERSKIEGO.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywną ocenę.