W szkoleniu wzięło udział łącznie 25 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Głównym celem kursów było zapoznanie funkcjonariuszy zajęć z zasadami działania, budowy i użytkowania przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz podjęcia interwencji, w czasie której niezbędnym jest użycie środków przymusu bezpośredniego.

W zakresie wiadomości: uczestnicy kursów pogłębiali znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych regulujących użycie przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w służbie wobec osób naruszających porządek prawny.

W zakresie umiejętności: uczestnicy kursów nabywali umiejętności technik obrony przed zróżnicowanymi formami bezprawnego zamachu na zdrowie lub życie funkcjonariusza oraz jak skutecznie przekazać wiedzę przyszłym użytkownikom przedmiotu przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Kursy zakończyły się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywną ocenę.