Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Kurs prowadzili st. chor. szt. SG Krzysztof MACZAN oraz kadra Ośrodka.

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników szkolenia do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem PRM.

W kursie wzięło udział 6-cioro funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG, Morskiego Oddziału SG oraz Nadwiślańskiego Oddziału SG. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł Ratownika. Nad przebiegiem egzaminu czuwała Pani Ewa Szymanowicz - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz kpt. SG Tomasz Bechler - Koordynator Ratownictwa Medycznego SG.

Uzyskanie tytułu Ratownika nakłada obowiązek i upoważnia do wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego.

Uzyskane uprawnienia Ratownika są ważne przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Utrzymanie ww. uprawnień wymaga przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie tego tytułu przed upływem okresu ich ważności.