Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Informacja o zmianie w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Koszalinie informuje, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, pt.: „Przydrożne kapliczki jako cząstka dziedzictwa kulturowego i element krajobrazu powiatu koszalińskiego”, ogłoszonym w dniu 29.06.2021 r. zmienia się zapisy w pkt: II.2., V.2 oraz VI.1, które otrzymują brzmienie:

„II.2. Zadanie publiczne ma charakter ponadgminny.”;
„V.2. Warunkiem realizacji zadania jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy przydrożnych kapliczkach, położonych na terenie powiatu koszalińskiego, zgodnie z zawartą umową, z zachowaniem należytej staranności w przywróceniu oryginalnego stanu i charakteru kapliczki”;
„VI.1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do 13 sierpnia 2021 r.”.

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.