W szkoleniu uczestniczyli słuchacze posiadający zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym.Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności i obejmował część teoretyczną oraz praktyczną odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. W imieniu Komendanta COSSG, ppłk SG Tomasz SIEK - Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego pogratulował absolwentom zdanych egzaminów, życząc awansów i sukcesów w dalszej służbie w Straży Granicznej.