Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

W auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę koszalińskich policjantów w 2019 roku. W uroczystości wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina Andrzej Kierzek, Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, rady miejskiej oraz powiatu, a także wójtowie i burmistrzowie gmin.

Podczas odprawy Komendant Miejski Policji w Koszalinie insp. Krzysztof Sieląg podsumował efekty pracy jednostki w 2019 roku. Wskazał, że wyznaczone w ubiegłym roku priorytety oraz zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości zostały zrealizowane dobrze i na wysokim poziomie.

W 2019 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie wszczęła 3163 postępowania przygotowawcze. W stosunku do 2018 roku było to o 234 postępowań mniej. Osiągnięty wskaźnik wykrywalności wyniósł 70,0% i utrzymuje się na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego.

W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 2265 postępowań przygotowawczych wobec 2481 wszczętych rok wcześniej. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 2018 roku osiągnęła poziom 61,4%.

Policjanci pionów kryminalnych prowadzili w 2019 roku działania skupione na zatrzymywaniu samochodowych złodziei, które doprowadziły do wszczęcia 20 postępowań.

W kategorii przestępstw gospodarczych w 2019 roku wszczęto 335 postępowania  przygotowawcze. Wskaźnik wykrywalności w tym zakresie utrzymuje się na stałym wysokim poziomie

Policjanci z Wydziału PG zatrzymywali osoby, które posiadały oraz wprowadzały do obiegu tytoń i alkohol bez polskich znaków akcyzy oraz przedmioty bezprawnie oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi.

W roku 2019 policjanci zabezpieczyli ponad 50 kilogramów tytoniu o łącznej wartości50 tysięcy złotych. W trakcie prowadzonych czynności na terenie miasta i powiatu policjanci zajęli 9 sztuk automatów, które były udostępniane wbrew przepisom ustawy o grach losowych o wartości prawie 180 tysięcy złotych.

W trakcie ubiegłego roku podczas wielokrotnych kontroli wytypowanych punktów handlowych policjanci z Wydziału PG ujawnili stoiska, na których oferowano do sprzedaży podrobione produkty. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 1500 sztuk odzieży, obuwia, perfum i galanterii oznaczonych nielegalnie znakami renomowanych firm, które były sprzedawane za dużo niższą cenę niż oryginalne produkty. Wartość podrobionych przedmiotów oszacowano na  kwotę ponad 360 tysięcy złotych.

Policjanci z koszalińskich jednostek we wszystkich prowadzonych postępowaniach zabezpieczyli w 2019 roku mienie o łącznej wartości ponad 1 200 000 tysięcy złotych od osób, które dopuściły się głównie przestępstw gospodarczych i narkotykowych, dzięki czemu pozbawiliśmy ich korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku czynu zabronionego. Zabezpieczenie dokonywane jest na poczet przyszłych kar i roszczeń oraz obowiązku naprawienia szkody i jest ogromnie ważne z punktu widzenia ochrony interesu pokrzywdzonego.

W 2019 roku policjanci łącznie zabezpieczyli ponad 7,5 kilograma narkotyków różnego pochodzenia w tym: ponad kilogram amfetaminy, ponad 3 kilogramy marihuany, ponad 4300 sztuk tabletek ekstazy i prawie 1,5 kilograma dopalaczy.

Nawiązując do priorytetów Komendanta Głównego Policji jednym z najważniejszych zadań, które stało przed koszalińską jednostką w 2019 roku była inwestycja sił i środków w utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach. W tym celu zapewniono stałą obecność policjantów na drogach miasta i powiatu.

W ubiegłym roku odnotowaliśmy 2544 kolizji i 64 wypadki drogowe,   w których rannych zostało 68 osób, a zginęło niestety 11. Pamiętajmy, że za każdym zdarzeniem drogowym kryje się ludzka tragedia.

Wzmożone działania pod kątem sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pozwoliły zamknąć ubiegły rok na poziomie ponad 117 tysięcy osób poddanych kontroli, wśród których 400 było nietrzeźwych.

Na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wpływ mają regularnie prowadzone akcje. Jedną z form dotarcia do kierowców są zakrojone na szeroką skalę działania kontrolne i profilaktyczne prowadzone nie tylko przez Wydział Ruchu Drogowego, ale także przez Wydziały Prewencji podległe naszej jednostce.

Od ponad trzech lat funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z tego interaktywnego narzędzia korzysta coraz więcej obywateli. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 1083 zgłoszenia, a ich sprawdzalność przekroczyła 52%. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania,  spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale także złej organizacji ruchu drogowego, aktów wandalizmu oraz miejsc grupowania się osób bezdomnych.

Komenda Miejska Policji w Koszalinie przykładem lat ubiegłych, aktywnie realizuje zadania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. W 2019 roku policjanci przeprowadzili 1329 interwencji domowych, czyli o prawie pół tysiąca mniej niż w roku 2018. Mimo spadku liczby interwencji, praktycznie na tym samym poziomie kształtuje się liczba założonych niebieskich kart. W 2019 roku policjanci założyli 202 Niebieskie Karty a w roku 2018 – 164.

Komendant Miejski Policji w Koszalinie insp. Krzysztof Sieląg podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji za rzetelną i ciężką pracę w 2019 roku. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Do wszystkich osiągniętych przez koszalińską komendę wyników przyczyniła się doskonała współpraca z służbami pozapolicyjnymi. Za pomoc, a przede wszystkim za ogromne wsparcie finansowe przeznaczone m.in. na remont obiektów Policji Komendant podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie, władzom Koszalina, powiatu oraz poszczególnych gmin.

Na koniec Komendant Miejski insp. Krzysztof Sieląg przedstawił priorytety pracy koszalińskich policjantów na 2020 rok.