Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem PRM.

W kursie wzięło udział 6. funkcjonariuszy z Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego a także Nadodrzańskiego i Podlaskiego Oddziału SG.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł Ratownika.

Nad przebiegiem egzaminu poza Kadrą Ośrodka czuwała Pani Ewa Szymanowicz - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Uzyskanie tytułu Ratownika daje im możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym takich jak np. resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego.

Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Przed upływem tego okresu chcąc utrzymać tytuł Ratownika muszą przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu Ratownika celem zweryfikowania ich wiedzy i umiejętności w tym zakresie.