Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowcę z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego  Zakładu Kompetencji Logistycznych COSSG. W kursie udział wzięło 18 funkcjonariuszy z  Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Bieszczadzkiego, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Kurs doskonalący skierowany jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane do kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień. Uczestnicy kursu w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.