Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Adresatami tej edycji byli pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania z oddziałów, ośrodków szkolenia i Komendy Głównej Straży Granicznej.

Celem przedmiotowego kursu było doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów służbowych, wywiadów, rozmów zawierających elementy mediacji poprzez modelowanie ich przebiegu w oparciu o wzorce komunikacji odważnej. Uczestnicy stosowali narzędzia  budujące potencjał radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych, takie jak: trening kontroli złości i innych negatywnych emocji, trening umiejętności prospołecznych oraz trening wnioskowania moralnego. Przeprowadzone ćwiczenia umożliwiły trenowanie nieagresywnego komunikowania swoich oczekiwań drugiej stronie  oraz uczyły zrozumienia potrzeb i wartości rozmówcy.

Mamy nadzieję,  że zrealizowane przedsięwzięcie pozwoliło na nabycie nowych kompetencji interpersonalnych oraz  wymianę doświadczeń pomiędzy pełnomocnikami i przyczyni się do konstruktywnego rozwiazywania konfliktów w służbie oraz spraw związanych z naruszeniem zasady równego traktowania czy mobbingiem w jednostkach organizacyjnych SG. Kurs został zrealizowany przez wykładowcę Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i kpt. SG Tamarę Zajęcką – Masinę z Zespołu Organizacji Szkoleń Współpracy Międzynarodowej.