Uczestnicy kursu pochodzili z: Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego i Podlaskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG, Centrum Szkolenia SG i Centralnego Ośrodka Szkolenia SG.

Kurs poświęcony był niezwykle istotnym i aktualnym zagadnieniom efektywnego motywowania podwładnych do realizacji celów i zadań zespołu na pożądanym poziomie. Tematem wykładów, twórczych dyskusji i licznych ćwiczeń, w których bardzo aktywnie uczestniczyła kadra kierownicza, były zasady i metody zwiększające poziom motywacji i zaangażowania podwładnych oraz rozwijające umiejętność diagnozowania potrzeb i oczekiwań podwładnego w zakresie rozwoju zawodowego i indywidualnego doboru motywatorów do tych potrzeb. Kurs koncentrował uwagę uczestników na kwestiach związanych z poznaniem potencjału własnego jako podłoża automotywacji oraz tworzeniem relacji w zespole sprzyjających osiąganiu celów i odczuwaniu satysfakcji, w tym udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych w Zakładzie Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: ppłk SG dr Barbara Woźniak i mjr SG Anna Chachaj.

Przygotowana w Ośrodku propozycja szkoleniowa została bardzo pozytywnie przyjęta przez słuchaczy, którzy wysoko ocenili jej przydatność w praktyce kierowniczej. W bezpośrednich rozmowach oraz w anonimowych ankietach ewaluacyjnych wyrazili uznanie dla profesjonalizmu merytorycznego i metodycznego oraz zaangażowania wykładowców i życzliwego podejścia do słuchaczy. Wspólnie stworzona twórcza atmosfera sprzyjała osiągnięciu celów kursu przez wszystkich jego uczestników.