Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

W szkoleniu wzięło udział 15 funkcjonariuszy z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy pełniących służbę w pionach operacyjno-śledczym i do spraw cudzoziemców. Zgodnie z założeniami programowymi kurs obejmował tematykę dotyczącą: regulacji dotyczących handlu ludźmi wynikających z przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz kodeksu karnego; definicji handlu ludźmi; metod identyfikacji ofiar handlu ludźmi;  zasad obowiązywania „Algorytmu postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”. Wszystkie cele programowe podczas kursu zostały osiągnięte. Zarówno blok teoretyczny, jak i ćwiczenia na zajęciach wzbudziły zainteresowanie funkcjonariuszy, którzy zadeklarowali chęć kontynuowania szkolenia w zakresu handlu ludźmi.